Strategie

PLAN OPERAȚIONAL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ AL I.C.T.M. PENTRU ANUL 2019

Cadrul general de aplicare a strategiei științifice pentru anul universitar 2018-2019, sem. al II-lea, respectiv sem.I al anului universitar 2019-2020.

Obiectivele principale ale activității de cercetare în cadrul Institutului de Cercetare Teatrală și Multimedia sunt:

  • Modernizarea managementului cercetării științifice;
  • Creșterea performanței resurselor umane din activitatea de cercetare;
  • Dezvoltarea infrastructurii de cercetare;
  • Diversificarea relațiilor de parteneriat cu alte instituții de profil;
  • Perfecționarea managementului proiectelor;
  • Valorificarea rezultatelor cercetării;
  • Finanțarea cercetării

Plan operațional de cercetare științifică pentru anul 2019

Obiective Activități Rezultate Responsabilități Termene
1. Modernizarea managementului cercetării științifice 1.1 Coordonarea activității de cercetare la nivelul ICTM și UAT;
1.2 Actualizarea regulamentelor și procedurilor de cercetare
Regulamente, proceduri Prorector și Director interimar ICTM Permanent
2. Creșterea performanței resurselor umane din activitatea de cercetare 2.1 Implicarea cadrelor didactice universitare în proiectele de cercetare;
2.2 Stimularea cadrelor didactice și a studenților doctoranzi în
participarea la derularea de proiecte din fonduri nerambursabile;
2.3 Stimularea cadrelor didactice și a studenților doctoranzi la participarea la conferințe, proiecte de cercetare de documentare și creare de baze de date specifice domeniului teatru
Cărți, articole, participarea la conferințe; Atragerea în echipele proiectelor, asigurarea participării la activitățile din proiecte;

Conferința de coregrafie; Atelier Roman Fedori; Conferința internațională de studii teatrale a UAT; Festivalul Studio; Seminar
Patrice Pavis

Director interimar ICTM, Rector, Decanii facultăților Permanent
Dezvoltarea infrastructurii de cercetare 3.1 Crearea condițiilor pentru asigurarea funcționalității
platformei de cercetare;
3.2 Achiziționarea unui soft de bibliotecă;
3.3 Achiziționarea unor echipamente (calculator, scaner, memorie
RAM);
Pagina web a ICTM, Crearea de baze de date cu articolele din domeniul teatru din aria Transilvania
Crearea unei baze de date digitale cu înregistrări life ale
spectacolelor;
Achiziționarea de abonamente de acces la biblioteci din alte țări
Indexarea publicațiilor
4. Diversificarea relațiilor de parteneriat cu alte instituții de
profil;
4.1 Valorificarea parteneriatelor deja existente;
4.2. Crearea de noi parteneriate;
Realizarea unui parteneriat cu OSZMI din Ungaria Februarie 2019
5. Perfecționarea managementului proiectelor 5.1. Crearea unei echipe pentru identificarea oportunităților privind realizarea de proiecte cu finanțare din fonduri U.E.
5.2. Organizarea de activități de inițiere și training pentru
cadrele didactice în vederea întocmirii și derulării
proiectelor europene
Martie 2019
6. Valorificarea rezultatelor cercetării 6.1. Organizarea de conferințe și manifestări științifice;
6.2 Organizarea de manifestări științifice pentru studenți;
6.3. Creșterea vizibilității publicațiilor UAT;
6.4. Creșterea mobilității cadrelor didactice în programele
Erasmus+ sau proiecte finanțate din fonfuri U.E.
6.5. Diseminarea rezultatelor cercetării la nivelul conduecerii UAT;
Conferința internațională de studii teatrale a UAT,
Festivalul Studio
Conferința pentru marcarea a 10 ani de la înființarea specializării
coreografie
Atelier KÁVA
Decembrie

Noiembrie

7. Finanțarea cercetării 7.1 Alocarea unui buget în procent de 2,5% din Finanțarea de bază a
UAT;
7.2. Atragerea de fonduri de la administrația locală;
7.3. Identificarea de surse naționale de finanțare;
7.4. Atragerea de sponsorizări și donații
Ianuarie

Permanent

Permanent

Permanent

Director interimar al ICTM

Conf.univ.dr.
Jánosi Maria-Magdalena

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC AL UNIVERSITĂȚII DE ARTE DIN TG MUREȘ